Warren Oree and The Arpeggio Jazz Ensemble performing on stage

Warren Oree and The Arpeggio Jazz Ensemble will perform on Thursday, Sept. 28, at Penn State Great Valley.

Image: Warren Oree and The Arpeggio Jazz Ensemble