Warren Oree and The Arpeggio Jazz Ensemble

Warren Oree and The Arpeggio Jazz Ensemble performing on stage

Warren Oree and The Arpeggio Jazz Ensemble will perform on Thursday, Sept. 28, at Penn State Great Valley.

Image: Warren Oree and The Arpeggio Jazz Ensemble